Text Box: LEN  Competition analyses
Text Box:   EUROPEAN  SWIMMING CHAMPIONSHIPS 
EINDHOVEN 2008
Men butterfly 200 m
  DRYMONAKIS I 21.03.08 KORZENIOWSKI P 21.03.08 SKVORTSOV N 21.03.08 SKVORTSOV N 20.03.08 DRYMONAKOS I 20.03.08 LRBON C 21.03.08 FONTEYN M 21.03.08 ADVENA S 21.03.08 KORZENIOWSKI P 20.03.08 LEBON C 20.03.08 FONTEYN M 20.03.08 ADVENA S 20.03.08 GHERGHEL I 20.03.08 GHERGEL I 21.03.08 SJOEDIN S 20.03.08 CHUEV I 20.03.08 SJOEDIN S 21.03.08 OLIVEIRA P 20.03.08 COSENTINO M 20.03.08 PALAZOV G 20.03.08 MANDEL A 20.03.08 GERCSAK B 20.03.08 HASBANI M 20.03.08 KIERZKOWSKI M 20.03.08
  1 Result  1:54.16 1:54.38 1:54.65 1:55.94 1:56.29 1:56.57 1:56.86 1:57.04 1:57.11 1:57.38 1:57.41 1:57.49 1:57.56 1:57.97 1:58.45 1:58.89 1:58.9 1:59 1:59.59 1:59.77 1:59.79 2:00.16 2:00.3 2:00.52
  2  Start time 15m 6,28 6,24 6,18 6,28 6,22 6,3 6,32 6,56 6,54 6,62 6,38 6,58 6,58 6,5 6,42 6,56 6,26 7,04 6,86 6,4 6,76 6,52 6,48 6,52
  3 Start speed 15m 2,39 2,4 2,43 2,39 2,41 2,38 2,37 2,29 2,29 2,27 2,35 2,28 2,28 2,31 2,34 2,29 2,4 2,13 2,19 2,34 2,22 2,3 2,31 2,3
  4  Swimm speed  first 50 m  1,77 1,75 1,79 1,75 1,73 1,77 1,77 1,76 1,76 1,79 1,75 1,72 1,72 1,74 1,73 1,74 1,72 1,74 1,71 1,68 1,74 1,72 1,71 1,74
  5  Swimm speed second 50m  1,69 1,71 1,69 1,64 1,62 1,66 1,65 1,69 1,67 1,68 1,6 1,65 1,62 1,6 1,62 1,62 1,66 1,64 1,62 1,62 1,62 1,61 1,59 1,64
  6  Swimm speed third 50 m  1,65 1,67 1,63 1,58 1,61 1,6 1,64 1,66 1,62 1,59 1,6 1,62 1,61 1,63 1,62 1,59 1,6 1,6 1,57 1,52 1,55 1,59 1,59 1,52
  7  Swimm speed last 50 m  1,63 1,63 1,57 1,59 1,62 1,63 1,57 1,55 1,57 1,6 1,62 1,59 1,62 1,58 1,58 1,59 1,53 1,59 1,58 1,59 1,59 1,52 1,51 1,52
  8  Frequency first 50 m  49 48 56 27 48 45 49 48 47 43 25 43 49 49 43 52 45 56 46 48 43 54 50 51
  9  Frequency last 50 m  49 49 54 51 47 49 52 47 43 48 52 46 49 50 51 51 50 53 51 51 46 54 52 51
 10  Stroke length  first 50 m  2,16 2,21 1,94 3,93 2,18 2,34 2,16 2,22 2,25 2,51 4,25 2,4 2,1 2,12 2,42 2,02 2,27 1,88 2,22 2,12 2,4 1,93 2,05 2,05
 11  Stroke length last 50 m  1,99 1,99 1,76 1,88 2,07 1,98 1,83 1,98 2,19 1,98 1,88 2,07 1,98 1,9 1,86 1,88 1,84 1,81 1,86 1,87 2,07 1,7 1,75 1,8
 12  Turn time  50 m (first) 7,92 8,08 7,84 7,94 8,28 8,46 8,42 8,4 8,42 8,84 8,44 8,32 8,62 8,4 8,56 8,84 8,52 8,84 8,66 8,6 8,88 8,54 8,3 8,78
 13 Turn time 100 m (second)  8,42 8,68 8,1 8,3 8,58 8,62 8,54 8,7 8,74 8,76 8,7 8,72 8,78 8,76 8,78 8,9 8,66 8,8 9,02 8,92 8,84 8,88 8,68 8,9
 14  Turn time 150 m (third) 8,4 8,44 8,26 8,28 8,3 8,76 8,9 8,92 8,68 8,7 8,82 8,72 8,56 8,6 9 8,94 9,1 8,88 9 8,9 9,06 9,12 9 8,94
 15  Turn speed 50m (first) 1,89 1,86 1,91 1,89 1,81 1,77 1,78 1,79 1,78 1,7 1,78 1,8 1,74 1,79 1,75 1,7 1,76 1,7 1,73 1,74 1,69 1,76 1,81 1,71
 16  Turn speed 100m (second) 1,78 1,73 1,85 1,81 1,75 1,74 1,76 1,72 1,72 1,71 1,72 1,72 1,71 1,71 1,71 1,69 1,73 1,7 1,66 1,68 1,7 1,69 1,73 1,69
 17  Turn speed 150m (third) 1,79 1,78 1,82 1,81 1,81 1,71 1,69 1,68 1,73 1,72 1,7 1,72 1,75 1,74 1,67 1,68 1,65 1,69 1,67 1,69 1,66 1,64 1,67 1,68
 18 Result time 5m before finish 111,36 111,52 111,54 113,18 113,54 113,62 113,84 114,02 114,36 114,42 114,52 114,56 114,84 115,04 115,46 116 115,82 116,08 116,62 116,9 117,04 116,96 117,22 117,36
 19  Finishing time last 5m 2,8 2,86 3,11 2,76 2,75 2,95 3,02 3,02 2,75 2,96 2,89 2,93 2,72 2,93 2,99 2,89 3,08 2,92 2,97 2,87 2,75 3,2 3,08 3,16
 20  Finishing speed last 5m 1,61 1,57 1,45 1,63 1,64 1,53 1,49 1,49 1,64 1,52 1,56 1,54 1,65 1,54 1,51 1,56 1,46 1,54 1,52 1,57 1,64 1,41 1,46 1,42
 21  Av.Swimming speed 1,69 1,69 1,67 1,64 1,64 1,66 1,66 1,66 1,65 1,66 1,64 1,65 1,64 1,64 1,64 1,63 1,63 1,64 1,63 1,6 1,62 1,62 1,6 1,6
 22  Av. Frequency 49 48 55 39 47 47 50 47 45 45 38 44 49 49 47 51 47 54 48 49 44 54 51 51
 23  Av. Stroke length 2,07 2,1 1,85 2,9 2,13 2,16 1,99 2,1 2,22 2,24 3,06 2,24 2,04 2,01 2,14 1,95 2,05 1,84 2,04 2 2,24 1,81 1,9 1,93
 24  Av.Turns time 8,24 8,4 8,06 8,17 8,38 8,61 8,62 8,67 8,61 8,76 8,65 8,58 8,65 8,58 8,78 8,89 8,76 8,84 8,89 8,8 8,92 8,84 8,66 8,87
 25  Av.Turns speed 1,82 1,79 1,86 1,84 1,79 1,74 1,74 1,73 1,74 1,71 1,73 1,75 1,73 1,75 1,71 1,69 1,71 1,7 1,69 1,7 1,68 1,7 1,73 1,69
 26  Av. Stroke Cycles per Lap 19,3 19,1 21,7 13,8 18,8 18,5 20,1 19,0 18,0 17,8 13,1 17,9 19,6 19,9 18,7 20,5 19,5 21,7 19,6 20,0 17,9 22,1 21,1 20,8
 27  Total Stroke Cycles per Race 74,7 73,9 84,0 53,4 72,9 71,7 77,8 73,7 69,8 69,1 50,6 69,3 76,0 77,2 72,4 79,5 75,5 84,1 75,9 77,7 69,3 85,5 81,7 80,5